سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه محقر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع

چکیده:

علیرغم اینکه سرمایه هایدانشی از پیدایش بشر تا کنون هموار ه وجود داشته اند و تازگی ندارند اما مدیریت و درک اهمیت آنها در روند کسب و کار مفهوم جدید و نوپایی است ارتباط تنگاتنگی که میان سرمایه های دانشی و مفاهیمی مانند نواوری سازمانهای یادگیرنده، عملکرد و بهره وری و سایر مولفه های کلیدی رقابت و حیات سازمانی وجود دارد شاهدی قوی بر حرکت کلیه سازمان ها به سمت استفاده از سرمایه های دانشی است. از طرفی با توجه به اینکه مدیرتی بهتر در گرو سنجش مناسب تر است لذا در این مقاله حاصل یک کار تحقیقی که به بررسی و تعیین سرمایه های دانشی شاخصهای مهم سنجش این سرمایه ها و معیارهای اندازه گیری عملکرد در شرکتهای فعال در زمینه IT,ICT در ایران پرداخته است معرفی می شود بدین منظور ابتدا با استفاده از ادبیات موضوعی سرمایه های دانشی شرکتهای مذکور شناسایی شده سپس شاخصهای سنجش اسن سرمایه ها، همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از طریق تشکیل گروه کارشناسی در شرکت ها و برگزاری جلسات طوفان فکری ومصاحبه باز تعیین و براساس دیدگاه خبرگان، نهایی و دسته بندی گردید.