سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا موحدی –

چکیده:

دانشجویان و دانش آموختگان ترویج و آموزش کشاورزی جهت آماده شدن برای کار در رشته تخصصی خود نیاز به کسب مجموعه ای از شایستگیها و مهارتهای گوناگوندارند که البته نوع میزان و چگونگی این صلاحیتها برحسب شرایط خاص اجتماعی فرهنگی و اقتصادی حاکم برهرکشور فرق می کند بنابراین برنامه های درسی رشته های کشاورزی و از جمله ترویج طوری باید طراحی و اجرا گردند که با تاکید بر فرایندهای یادگیری فعال و مهارت محور توانمندی ها و قابلیت های دانشجویان را در جهت برطرف کردن نیازهای واقعی جامعه و بازار کار در حال و آینده سوق دهند. دراین تحقیق جمع آوری داده های کمی با کمک دو پرسشنامه و داده کیفی از طریق دو نوع مصاحبه نیمه ساخت دهی شده از کارفرمایان واساتید دانشگاه مرتبط با ترویج و آموزش کشاورزی انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های کمی به تناسب از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد برای تجزیه تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها که از قبل از طریق انجام مرور ادبیات مربوطه به همراه مشاهدات تجربی طراحی گردیده بودند ازتکنیکهای تحلیل محتوا و روش مثلث سازی یافته ها استفاده شد نمونه های آماری تحقیق شامل چهار گروه زیر بودند تعداد 120 دانشجیو سال آخر ترویج و آموزش کشاوریز و تعداد 130 دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی طی سالهای 82 تا 85 در سه دانشگاه بوعلی سینا تهران و شیراز و تعداد 30 نفر از کارفرمایان مرتبط با ترویج و آموزش کشاورزی و تعداد 17 نفر از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی نتایج نشان داد که دانشجویان و دانش آموختگان رشته ترویج می بایست ترکیبی از مهارتهای عملی کشاورزی ترویج و آموزش اطلاع رسانی و ارتباطات کارورزی و کارآفرینی مدیریت و رهبری و مهارتهای استفاده از رایانه و اینترنت را برای ورود به بازار کار کسب نمایند.