سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی ومدیریت ساخت،،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، گروه عمران، بروجرد،ایران
مجتبی حسینی – استادیار، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه لرستان

چکیده:

افزایش مدت پیمان ازمهمترین مشکلات موجوددرصنعت ساخت وساز کشور می باشد.مقدار این تاخیر باتوجه به فضای حاکمبرامورقراردادها،وجودیاعدم وجوداعتبار،تجربه پیمانکاران،تجربه مشاوران،مسایل مربوط به تدارکات وجودمصالح وعوامل محیطیموجوددستخوش تغییراست.مسئله افزایش مدت پیمان درکشورهای در حال توسعه مخصوصادر منطقه خاورمیانه به دلیل پررنگ تر بودنموضوع بسیار موردتوجه است.ایران به عنوان یکی از کشورهایی که اکثر پروژه های انجام شده در آن با مسئله تاخیر روبروهستنداز اینموضوع مستثنی نیست تاخیرات یاد شده هم بر دستگاه کارفرماوهم بر دستگاه پیمانکارفشارهای بزرگی وارد می کنددراین میان ضررهایوارد برکارفرمابه دلیل حمایتهای موجود دولت در مقابل ضررهای وارد بر پیمانکارکه بعضاموجب ورشکستگی وزیانهای قابل توجه میشودزیادبه چشم نمی آید.همچنین بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای در حال توسعه به پروژه های عمرانی و زیربناییآن اختصاص دارد ویکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب میگردد. اگر بهرهبرداری از پروژه ها با تأخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی وازدست دادن توجیه فنی و اقتصادی خودسبب اختلال بزرگیدرپایداری فرآیندمدیریت پروژه هامی گرددکه دامن گیر مدیریت شهری هم خواهدشد در این پژوهش سعی شده است تا دلایل کلیدی کهمنجربه افزایش زمان پروژه های راهسازی استان لرستان میگرددشناسایی وسپس با استفاده از یک مطالعه میدانی از تجربیات مدیران فعالو صاحبنظر در پروژه های راهسازی، میزان اثر گذاری هرعلت بررسی می شوند. امروزه پروژه های راهسازی یکی از مهمترین وپرهزینهترین پروژه های زیر بنایی کشور می باشندکه احتیاج به صرف بودجه های کلان و زمانهای طولانی دارند.لذا توجه به بهینه ترین حالتممکن بسیارحائز اهمیت است.همانطور که می دانیم مهمترین اصول موفقیت یک پروژه اتمام پیش بینی شده آن جهت بهره برداری بهموقع وکاهش هزینه های غیر مستقیم آن می باشندلذاتاخیر در پروژه های راهسازی باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصادوتوسعه آبادانیکشور می شود.دراین تحقیق ما به دنبال شناسایی علل تاخیرات این پروژه ها هستیم.وباشناسایی آنهاسعی دربه کاهش رساندن اینتاخیرات ویا حتی تسریع در مدت زمان اجرای این پروژه ها هستیم البته لازم به ذکر است که به دلیل وجود ماهیت مبهم وغیر تکراریبودن این پروژه هااحتمال صفر بودن این تاخیرات تقریباغیر ممکن می باشد.نکته قابل توجه وحائز اهمیت این است که علل تاخیرات درتمامی پروژه های راهسازی یکسان نیست وحتی ممکن است با توجه به موقعیت جغرافیایی وآب وهوایی ومیزان تخصص افراد کاهش یاافزایش یابند.متاسفانه در بیشتر پروژه های راهسازی تاخیرات با درصدهای بالایی اتفاق می افتند که ما در این تحقیق به شناسایی وبررسیآنها می پردازیم. بارها وبارها دیده شده است که حتی ریشه یابی عمیق درعلل تاخیرات اجرای پروژه های راهسازی نتوانسته است سببجلوگیری از بروز کامل این تاخیرات در پروژه های آتی گردد. متاسفانه در بعضی از این پروژه ها تاخیرات سبب به توقف رسیدن قبل ازاتمامشان می گردد.لذا با توجه به فرآیند غیر تکراری بودن وغیر پیش بینی بودن این تاخیرات وافزایش یافتن هزینه های این پروژه هاوکاهش زمانهای بهره برداری آنها اهمیت وضروریت این تحقیق به مراتب برای مردم عزیز کشورمان بیشتر روشن می گردد.تاخیراتبخش جدایی ناپذیری از قراردادهای جدید می باشد که امروزه وقوع آن در پروژه ها امری رایج تلقی می شود. مفهوم تاخیرات در قرارداد،مفهوم جدیدی نیست که با توجه به حجم بالای پروژه های عمرانی در کشور، انعقاد قراردادی با تاخیرات کمتر مورد توجه می باشد.