سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد دارابی گلستان – کارشناسی ارشد
رضا قوامی ریابی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

عمده معادن پورفیری اران همانند نهشته پورفیری Cu-Au دالی برروی کمربند ولکانیکی سهند بزمان واقع می باشند این کمربند مستعدترین موقعیت کانی زایی درایران محسوب میگردد و با فرورانش صفحه عربستان به زیرایران مرکزی و همراه و یا بعدازفرایند تصادم تشکیل گشته است با بررسی صورت رگفته برروی ترانشه های حفر شده درمنطقه دالی شمالی مشخص گردید که شدت غلظت Au و تاحدودی cu درمحدوده سنگهای کوارتز دیوریت پورفیری Au> / ppm) (QDP) وCu> effppm بمراتب بالاتر ازمحدوده سنگهای اندزیتی Cu>3000ppm و Au>0/45ppm) می باشد همچنین طول کانی زایی شده درترانشه های واقع درQDP بیشتر ازاندزیت ها AND است براساس بررسی تغییرات عنصری درطول پنج ترانشه حفاری شده درسنگهای QDP و دو ترانشه درسنگهای اندزیتی می توان نتیجه گرفت که درسنگهای اندزیتی Na 9 K تمایل به غنی شدگی نسبی و همچنین Sr 9 Ca ارتباط معکوس تهی شدگی نسبی با محدوده های تمرکز Cu 9 Au نشان داده و عناصری مانندTi 9 Mn Mg مرزهای لیتولوژیکی و دگرسانی را مشخص می کنند.