سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهادی منصورلکورج – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
لیلا دیاری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زهرا محمدپور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس

چکیده:

نقش منابع انسانی نه تنها در سطح سازمانی بلکه به صورت کلی ازسطح یک واحد کوچک اقتصادی تاسطح ملی ارتقاء وگسترش پیداکرده است.توجه به نیروی انسانی به عنوان زیربنای تولید و ارائه خدمات درسازمان هایکی از راه کارهای اساسی در افزایش کارآیی و بهره وری سازمان به شمارمی رود.منابع انسانی درتمامی حوزه ها نظیرگزینش،استخدام،نگهداری نیروی انسانی و در کل مدیریت منابع انسانی یکی از مواردی است که دوراندیشی،نوآوری سازمانی وتحول آفرینی را تحت تأثیرقرار می دهد پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی نیروی انسانی به رشته ی تحریر در آمد . به همین منظور چهار فرضیه در نظر گرفته شد و این فرضیات با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد در بین کارکنان شرکت های مخابراتی غرب استان مازندران به مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق حاکی از آن است که هر چهار عامل فردی ، شغلی ، سازمانی و محیطی بر روی اثر بخشی نیروی انسانی شرکتهای مخابرات غرب استان مازندران موثر هستند.