سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد سلحشوری – استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،ایران
معصومه خنکدار طارسی – دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
ازدر شمخانی – کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان،دانشگاه آزاد همدان،ایران

چکیده:

هدف پژوهش خاضر شناسایی عوامل موثر بر ازدواج آسان از دیدگاه دانشجویان پیام نور رزن می باشد ، روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهرستان رزن در نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 بوده است که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 100 نفر انتخاب شده و پرسشنامه را تکمیل کرده اند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد و داده ها با شاخص های امار توصیفی (فروانی ، درصد و … ) و شاخص آمار استنباطی (ازمون مجذور خی ) موردتحلیل قرار گرفته است . به طور خلاصه بر اساس نتایج تحقیق عوامل موثر بر ازدواج آسان از دیدگاه دانشجویان به ترتیب اولویت عبارت است از : 1. عوامل اقتصادی 2. عوامل نقش دولتمردان 3. عوامل فردی 4. عوامل اجتماعی و 5. عوامل فرهنگی