سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل مرید – کارشناس ارشدرشته ترویج و آموزش کشاورزی
مسعود برادران – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

با توجه به نقش مهم دانش گاه ها در دنیای کنونی و اثر گذاری آنها درهر عصر از اندیشه های فلسفی علمی و فناوری آن دوران عدم انطباق این سازمان های آموزشی با شرایط در حال تغییر به عنوان عمده ترین مسائل این سازمان های آموزشی محسوب شده است لذا ایجاد تغییرات متناسب با محیط دردانشگاه ها مستلزم تبدیل دانشگاه ها به یک سازمان یادگیرنده می باشد این پژوهش کاربردی با هدف شناسایی عوامل موثر جهت تبدیل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به یک سازمان یادگیرنده و با روش توصیفی پیمایشی در سال 88 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در استان خوزستان انجام شده است جامعه آماری این پژوهش 128 نفر و حجم نمونه براساس جدول مورگان 95 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب بوده است. نتایج مطالعات همبستگی نشانگر عدم ووجود ارتباط معنی دار در دیدگاه پاسخگویان نسبت به جهت گیری دانشگاه به منظور تبدیل شدن به یک دانشگاه یادگیرنده می باش همچنین این پژوهش نشان داد که بین وضعیتموجود و مطلوب دانشگاه با توجه به شاخص های یک سازمان یادگیرنده تفاوت معنی داری در سطح 0/01 وجوددارد.