سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید صمدی – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
عباس بازرگان – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
غلامعلی منتظر – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف این مقاله ارائه مدلی به منظور بررسی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران است فقدان چارچوبی جامع و بومی برای ارزیابی موفقیت یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور و همچنین شناسایی عواملی که موجبات موفقیت و یا شکست محیطهای یادگیری الکترونیکی را فراهم می کنند ضرورت انجام چنین مطالعه ای را ایجاب کرده است دراین مقاله تلاش شده تا با اتکا بر مطالعات تطبیقی و نظر خبرگان ملی چارچوب مناسبی برای ارزیابی موفقیت یادگیری الکترونیکی ارائه گردد. مدل نهایی عوامل یادگیرنده دانشجو، یاد دهنده مدرس، خدمات پشتیبانی ، طراحی آموزشی ، زیرساخت فناوری، مدیریت منابع مالی، سیاستهای آموزشی ، قوانین و مقررات و استانداردها را به عنوان عامل کلیدی موفقیت یادیگری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران مورد شناسایی قرار داده است نکته حائز اهمیت اینکه مدل حاضر براساس شرایط و اقتضائات بومی کشور تدوین یافته است و قابلیت کاربرد در محیطهای یادگیری الکترونیکی و دانشگاههای مجازی کشورمان را دارا است.