سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور آقاسی – برق منطقه ای کرمان
سیدمصطفی رضوی – دانشگاه تهران

چکیده:

هدف کلی این پژوهش، شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در بخش خدمات صنعت برق می باشد . شناسایی این فرصتها بر اساس مدل 4 مرحلهای موریسون Forecasting ،Monitoring ،Scanning) وEvaluatingصورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل 44 نفر از متخصصان مربوطه و کارشناسان ارشد و خبره در زمینه صنعت برق بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به-ترتیب به تعداد 30 نفر تعیین گردید که برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری هدفمند احتمالی استفاده شد. این تحقیق به صورت آمیخته (کمی و کیفی )، صورتگرفته است. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامهای بود که روایی (اعتبار محتوایی ) آن بر اساس نظر تعدادی از اساتید و کارشناسان کارآفرینی تأیید گردید و اعتبار آن با استفاده از کرونباخآلفا (اهمیت فرصتهاα=0/91و رضایت از فرصت ها(α=0/88 محاسبه شد، که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود.