سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اکبریان – اعضای هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
مهدی بی نیاز –
احمد هادی – کارشناس مسئول بیابان زدایی

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی مناسب ترین گونه از بین گونه های متداول و مورد داستفاده نهالکاری در تثبیت ماسه های روان استان هرمزگان می باشد به این منظور پس از پاشش مالچ نفتی به عنوان تثبیت کننده موقت نهالهای سمر prosopis juliflora ،مغیر acacia nubica ، استبرق calotropis procera و کهور ایرانی prosopis cineraria که بیشترین استفاده را در پروژه های تثبیت ماسه های روان و جنگلکاری منطقه دارند تحت شرایط یکسان به تعداد 30 اصلیه ازهر گونه غرس شدند. این نهالها به مدت دو سال ابیاری شده و جهت حفاظت درمقابل چرا و تخریب اقدام به قرق منطقه با بکارگیری قرقیان شدند با اندازه گیری درصد بقا خزان و متوسط تاج پوشش هرگونه داد های جمع آوری شده به کمک نرم افزار اس پی اس اس در سطح معنی داری 0/0595%اطمینان مورد ازمون قرا رگرفت. برطبق نتایج حاصله در پایان سال اول و دوم از زمان کاشت نهالهای سمر از نظر گسرته و دوام تاج پوشش ایجادی مطلوبترین وضع و نهالهای کهور ایرانی ضعیف ترین وضع را داشتند با این حال در صورت قرق بهینه عرصه به ترتیب اولویت از نهالکاری با گونه مغیر، استبرق و کهور ایرانی می توان به عنوان گونه همراه در کنار گونه سمر استفاده نمود