سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزد
سادات فیض نیا – استاد گروه زمین شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا

چکیده:

حرکات دامنه ای یکی از بلایای طبیعی است که در تغییر شکل زمین نقش موثری دارد . استراتژی مطالعه حرکات توده ای شامل شناخت فرآیند، تحلیل خطر و پیش بینی حرکات توده ای در آینده برای کاهش پیشرفت و خسارات ناشی از آن می باشد با در نظر گرفتن واژه آبخیزداری به مفهوم مدیریت جامع و همه جانبه منابع طبیعی موجود در یک حوزه آبخیز توجه به محدودیت های طبیعی نظیرحرکات تودهای نقش موثری در مدیریت حوزه آبخیزخواهد داشت . استفاده از روشهای آماری دو متغیره برای شناسایی مناطق مستعد حرکات توده ای مورد توجه ویژه محققین قرار داشته و در سالهای اخیر نیز جهت پهنه بندی خطر حرکات توده ای مورد استفاده قرار میگیردنتایج نشان داده که روشهای آماری دو متغیره روشهای مناسبی برای شناسایی مناطق مستعد حرکات توده ای می باشد . در این تحقیق از روش آماری تراکم سطح استفاده گردید