سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

جعفر میرکتولی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
سپیده شعبانی پنبه چوله – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
حسین موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
علی جهاندیده – دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده:

انسان به عنوان موجودی اجتماعی اصولاً خواهان زندگی در کانون هایی است که بتواند ضمن مهیا نمودنمقدمات خوشبختی اکثریت نیازمندی های خود و خانواده اش را نیز فراهم بیاورد، در این راستا فرار از مشکلات وتنگناهای موجود در محل سکونت خویش و همچنین برخورداری از خوشبختی و آنچه که حق طبیعی انسان برایادامه زندگی قلمداد میگردد، به فضای سکونتگاهی دیگر مهاجرت می کنند. در راستای این روند جمعیتی، روستائیانبه منظور استفاده از امکانات معیشتی-رفاهی و نیز در جهت یافتن شغل و ایجاد درآمد مکفی، به سمت شهرها و دیگرمراکز اقامتگاهی کشور مهاجرت می کنند. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانواردر شهر دلند می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نقاط داغ در محیط GIS با استفاده از نرم افزار3.9 ARCGIS به بررسی مکانی مهاجران ورودی و توزیع خانوار در شهر دلند پرداخته شده است. نتایج تحقیقحاکی از آن است که در قسمت های شمال، شمال شرقی و جنوب شرقی دارای هسته های داغ از نظر موقعیت مکانیمهاجرین و خانوار ها می باشد و دارای بیشترین تعداد مهاجرین و خانوار ها در این قسمت بوده که از نظر مکانیمعنادار می باشد.