سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عزیز ابراهیمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا فتاحی مقدم – استادیار پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
ذبیح الله زمانی – دانشیار پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کشور ایران از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید گردو مقام سوم را در بین کشورهای تولید کننده گردو داراست. به همین منظور جهت بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی برخی از ژنوتیپ های بذری برتر آزمایشاتی به شرح زیر انجام شد.از نشانگر های مورفولوژی و مولکولی (SSRs و RAPD) برای تعیین سطح تنوع و خویشاوندی 35 ژنوتیپ گردو استفاده گردید. 14 آغازگر RAPD در مجموع 180 نوار در کل ژنوتیپ ها تکثیر کردند که از بین آنها 174 نوار که چندشکل بودند، بدست آمد. محدوده تشابه ژنتیکی ژنوتیپ ها بین 0/37 تا 0/89 بود. از 9 مکان ریزماهواره انتخاب شده از بخش های مختلف ژنوم گردو استفاده گردید. شباهت ژنتیکی محاسبه شده براساس اطلاعات نشانگرهای ریز ماهواره از 33% (بین دو ژنوتیپ از ریز و شهر کرد) تا 87% (بین دو ژنوتیپ) متفاوت بود. نتایج حاصله تا حدودی ارتباط نسبی بین تنوع ژنتیکی و منطقه جغرافیایی را نشان داد. بطوریکه ژرم پلاسم های مربوط به فراس و شهرکرد در گروه های متفاوت جای گرفتند. در پایان از 174 باند بدست آمده از مارکر RAPD و 39 باند در مارکر SSRs با 22 صفت مورفولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. نشانگرهای آگاهی بخش از لحاظ رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه رابطه معنی داری داشتند که این نشانگرهای آگاهی بخش در اصلاح گیاهان مفید می باشد