سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه مهرنگار – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
غلامحسین حسینی نیا – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

بخش تعاون در راستای نیل به اهداف آرمانی چشم انداز بیست ساله نظام ایران 1404 و نیز دستیابی به سهم 25% خود در اقتصاد تاپایان برنامه پنجم توسعه سیاست ها و برنامه های بنیادینی را طراحی و اجرا نموده است که از مهمترین آنها م یتوان به بحث ارتقا دانش تعاون به ویژه برای اعضا و مدیران عامل تعاونی ها اشاره نمود بنابراین توجه به اهمیت موضوع از یکسو وکاستیهای کاملا مشهوددر حوزه آموزش مدیران به عنوان مسئله اصلی از سوی دیگر باعث گردید تا این پژوهش با هدف کلی بررسی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی های تولید کشاورزی درحوزه مهارتهای عمومی و تخصصی به همراه عوامل موثر در شکل گیری آنها انجام پذیرد. جامعه آماری این تحقیق را 509 تعاونی تولید کشاورزی فعال درسطح استان خراسان رضوی تشکیل میدهد که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران 110 مورد با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی می باشد اطلاعات مورد نیاز علاوه برروش کتابخانه ای از روش میدانی و با استفاده از روش پرسشنامه به همراه مصاحبه جمع آوری گردید همچنین جهت اطمینان از پایایی ابزار 20 پرسشنامه تکمیل و به کمک نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ آن بالاتر از 75% حاصل شد و روایی آن نیز توسط متخصصین فن تاییدگردید.