سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس مرتجعی – دانشجوی دکتری مهندسی رنگ،گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
محمد ابراهیم علیا – دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مریم عطائی فرد – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده:

امروزه کیفیت هوای تنفسی افراد در محیطهای بسته داخلی نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخورداراست. مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که بهطور میانگین هر فرد بیش از 08 % زمان خود را در محیط هایبسته داخلی سپری میکند از این رو نحوه عملکرد افراد بهطور مستقیم وابسته به کیفیت هوای تنفسی آن-هاست. چاپگرها یکی از متداولترین وسایل الکترونیکی هستند که در انواع محیط های بسته داخلی موجودند و آلاینده ذرات ریز معلق را در هوا منتشر میکنند. در این پژوهش چاپگر لیزری hp1200 به عنوان چاپگر هدف انتخاب و ذرات ریز معلق منتشر شده از این چاپگر درهوا، شناسایی و اندازه گیری شد. جهت شناسایی ذرات ریز معلق از دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات (PSA) استفاده شد. جهت سنجش آلاینده های نشر شده از چاپگرها، دو روش متداول و پذیرفته شده موجود است. اندازهگیری در محیط واقعی و اندازگیری در محفظه ای که مطابق استاندارد ISO 16000-9 ساخته شده باشد که اندازه گیریها در این پژوهش در محفظه شبیه ساز شرایط محیط درونی مطابق استاندارد انجام شد و تعداد ذرات ریز معلق 0/5 میکرونی و غلظت ذرات 1، 2/5، 7 و 10 میکرونی اندازه گیری شد.