سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر حیدری – دانشجوی دکتری تربیت بدنی
نقی حیدری – کارشناس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی
افسانه امامی – دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان

چکیده:

هدف ازاین مطالعه مقایسه نظرات نمازگزاران بسیجی دختر و پسرپیرامون شاخصهای امام جماعت شایسته دردوران بصیرت دینی بود جامعه آماری N=80 کلیه نمازگزاران بسیجی بودند که درنماز جماعت مسجدچهارده معصوم شهرزنجان شرکت میکردند این تعداد 40پسرو40دختر بودندکه به علت محدودیت جامعه اماری نمونه آماری نیز تمام شمار درنظرگرفته شد این تحقیق به لحاظ هدف ازنوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات زمینه یابی می باشددرابتدا ازطریق مصاحبه متغیرهای مستقل براساس نظرات نمازگزاران بدست آمد سپس این متغیرها درقالب پرسشنامه محقق ساخته تهیه شد روایی این پرسشنامه توسط اهل فن بررسی و تایید شد و پایایی آن ازطریق الفای کرونباخ 0/76 بدست آمد سپس این پرسشنامه دراختیار نمازگزاران قرارگرفت به علت غیرطبیعی بودن توزیع داده ها داده های بدست آمده براساس امار ناپارامتریک یومن و یتنی مورد بررسی قرارگرفت