سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی رضایی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گروه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی ساری
زهرا اشوری پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار گروه آموزش ابتدایی
سیامک نوازش – گروه آموزش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

اشنایی با عوامل اثر گذار بر توسعه اموزش الکترونیکی در فرایند تدریس در عرصه اموزش ضروری است با توجه به این ضرورت هدف اساسی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه اموزش الکترونیکی در فرایند تدریس بود. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش توصیفی زمینه یابی استفاده شد. جامعه اماری تحقیق را کلیه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهرستان ساری در سال تحصیلی 89-88 به تعداد 900 نفر تشکیل دادند. نمونه اماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 270 نفر تعیین شد دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شود در تجزیه و تحلیل سوالات ویژه از ازمون t تک نمونه ای و ازمون Anova و رتبه بندی میانگین ها استفاده شد. براساس نتایج تحقیق موثرترین عوامل بر توسعه اموزش الکترونیکی به ترتیب میزان اهمیت به این صورت عنوان می شود.: 1- عامل تکنولوژیکی 2- عامل اموزشی 3- عامل اقتصادی و مالی 4- عامل فرهنگی و اجتماعی