سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله ماقبل – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمجتبی خیام نکویی – استادیارپژوهشکده بیوتکنولوژی کرج

چکیده:

هدف کلی این تحقیق شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده پیرامون توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه محققین موسسات و مراکز تحقیقات ملی بوده است تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 123 نفر انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن براساس نظر جمعی از متخصصان کمیته فناوری نانوی وزارت جهاد کشاورزی و اساتید دانشگاه تربیت مدرس تایید و اعتبار آن با استفاده از فرمول کرونباخ آلفا α=0/92 محاسبه گردید. عوامل بازدارنده توسعه فناوری نانو با استفاده از روش تحلیل عاملی در 5 عامل دسته بندی شدند. عامل اول با نام موانع اعتباری – مالی با تبیین 18/54 درصد از واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. عواملبعدی به نامهای مشکلات آموزشی مشکلات مدیریتی، مشکلات پژوهشی ومشکلات اطلاعاتی، ارتباطاتی دسته بندی شدند که در مجموع 69/89 درصد از واریانس را تبیین نمودند.