سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعدالله ابراهیم نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید میثم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
آرش قربانی کیا – کارشناس مهندسی صنایع – کارشناس ارشد برنامه ریزی شرکت کاربین طرح

چکیده:

در دنیای رقابتی کنونی مدیریت زنجیره تامین، یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو توجه به فرصتها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسکهای این عرصه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است. مدیریت ریسک در زنجیره تامین، وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راهکارهای مناسب جهت پاسخ گویی، کنترل و پایش ریسکها در چرخه های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد. در این مقاله الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره معرفی و ضرورت به کارگیری مفاهیم فازی در محیط مدیریت ریسک بیان می گردد. در ادامه به بررسی ریشه ها و عوامل مختلف عدم قطعیت در زنجیره تامین پرداخته و ساختار جامعی از ریسکها و مخاطرات در زنجیره تهیه شده است. در انتها مدل پیشنهادی به منظور ارزیابی ریسکهای زنجیره تامین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه می گردد. در این تحقیق سعی بر آن است تا جایگاه و اهمیت مدیریت ریسک از یک سو و تصمیم گیری چند معیاره فازی از سوی دیگر در مدیریت زنجیره تامین مورد تعمق قرار گیرد.