سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی پرویزی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سازمان ها پیوسته در حال تغییر و تحول هستند این تغییرات میتواند ناشی از ظهور و هجوم فناوری های جدید برای ورود به سازمان ها باشد لذا متناسب با نوع و ماهیت سازمان این فناوریهاتحت مدلهای مختلف مورد پذیرش سازمان قرار می گیرد نظر به اینکه تولید، توسعه یا پذیرش فناوریها عمدتا در سطح ملی و یا سازمان مورد بررسی قرار میگیرد در این مقاله به شناسایی و بررسی عوامل برون سازمانی در پذیرش فناوریها پرداخته شده عوامل مهم در قالب 4 دسته بندی مهم سیاستهای دولتی ، دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی، ویژگیهای خاص هر فناوری متغیرهای اقتصادی و بازار طبقه بندی و به 30 عامل فرعی تر تقسیم شدند در ادامه این عوامل رتبه بندی شدند با روش تحلیلی – پیمایشی با طراحی پرسشنامه مبتنی بر طیف امتیازی دهی لیکرت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان داد در مرحله ورود و نهادینه سازی فناوری به ترتیب عامل ویژگیهای مختص هر فناوری در درجه اول اهمیت قرار داشته است.