سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، شع
وحیه اله پارسایی – دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، شع
مجید وفایی – دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، شع
عباس کتابی – دانشگاه کاشان، گروه مهندسی برق، کاشان

چکیده:

به منظور کاهش اعوجاجات هارمونیکی، لازم است محل منابع هارمونیکی شناسایی، و جریان آنها از جریان جذب شده توسط بارهای خطی متصل به نقطه اتصال مشترک تفکیک . از اختلاف مشخصهV-I بارهای خطی و غیر خطی، شود میتوان برای مدلسازی، شناسایی و تفکیک جریان منابع هارمونیکی استفاده نمود. برای تعیین پارامترهای مدل،رو شهایی چون تخمین حداقل مجموع مربعات وجود دارد. به دلایل مختلف ممکن است معادله اندازه گیری سینگیولار شود و با استفاده از معادلات نرمال تخمین حداقل مجموع مربعات هیچ پاسخی بدست نیاید. در این مقاله، در ابتدا مدلسازی، شناسایی و تفکیک جریان منابع هارمونیکی با استفاده از مشخصه ولتاژ-جریان بارهای غیرخطی بیان می شود و سپس روشی بر اساس تخمین حداقل مجموع مربعات وتجزیه مقادیر ویژه برای تعیین پارامترهای مدل، پیشنهاد میگردد. برای بررسی اعتبار روش، شبکه 10 شینه IEEE شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج، مدل استفاده شده نسبت به مد لهای دیگر دقت بیشتری دارد و فقط با استفاده از اندازه گیر یهای انجام شده و بدون نیاز به اطلاعاتی از مشخصات بارها، محل منابع هارمونیکی تعیین و جریان آنها در بار مرکب تفکیک م یشود. همچنین در صورت سینگیولار شدن معادله اندازه گیری، روش پیشنهادی پاسخ مطلوبی رامیدهد.