سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدنظام الدین مکیان – استادیار دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
حمید ابومحمدی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری جهاد دانشگاهی یزد
بابک ده موبد – عضوهیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری

چکیده:

شرایط اقتصادی در دو دهه گذشته باعث کم رنگ شدن نقش حسابداری مدیریت در بنگاههای اقتصادی کشور شده بود ولی اخیرا با حرکتی که به سمت خصوصی سازی و اقتصادی کردن فعالیت ها از یک سو و ایجاد بازار رقابتی از سوی دیگر برداشته شده جایگاه خالی حسابداری مدیریت در بنگاههای اقتصادی بخوبی اشکار شده است اکنون این نیاز زمینه های رشد حسابداری مدیریت برای جامعه حسابداری در کشور را به خوبی فراهم کرده است و لزوم کاربرد ابزارهای کارای حسابداری مدیریت را خصوصا در بخش صنعت که پیشقراول توسعه اقتصادی کشو راست مشهود می سازد. هدف این مقاله شناسایی و رتبه بندی این ابزارها می باشد ابتدا ابزارها شناسایی و بصورت درخت سلسله مراتبی ارائه شد. در تحقیق حاضر برای رتبه بندی ابزارهای کارای حسابداری مدیریت از تکنیکهای TOPSIS , AHP استفاده شده است. در راستای رتبه بندی ابزارها از پرسشنامه ای مبتنی بر مقایسات زوجی به عنوان داده های تکنیک AHP و همچنین ماتریس ویژه ای براساس مقیاس دو قطبی برای گرداوری داده های تکنیک TOPSIS استفاده شده است.