سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رویا اربعین – دانش آموختگان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
کبری ارکوازی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
ملیحه السادات اخوان کاظمی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین اولویت مولفه های اثرگذار بر کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه انجام گرفته است. این مطالعه از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی – همبستگی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP ) انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که پایایی آن از طریق ضریب آلفاکرونباخ محاسبه گرددید( 82/0=?). جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند(82=N ). اطلاعات مورد نیاز از طریق سرشماری 82 به دست آمد. در این تحقیق، در ابتدا به منظور شناسایی عوامل موثر بر کشاورزی پایدار از آزمون اسپیرمن و در مرحله بعد جهت رتبه بندی عوامل مذکور از رویکرد سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که شاخص های استفاده از شخم حداقل، استفاده از محصولات پوششی، حفاظت خاک، تغییر روش آبیاری بارانی به قطره ای، مدیریت تلفیقی آفای (IPM) از دیدگاه کارشناسان بر توسعه پایدار کشاورزی موثر می-باشند و همچنین بر اساسAHP شاخص حفاظت از خاک بالاترین اولویت را داشته در حالی که مدیریت تلفیقی آفات پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش به وسیله نرم افزار SPSS وExpert Choice 11 انجام پذیرفت. نتایج این مطالعه می تواند ضمن تاکید بر عوامل موثر بر کشاورزی پایدار، دستاوردهایی برای برنامه ریزان دوره های آموزشی به همراه داشته باشد.