سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قنادان – عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
نسرین امام علیزاده – کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

با ظهور تجارت الکترونیک فراهم امدن زمینه های توسعه آن در کشور و تمایل شرکتهای مختلف به ایجاد ویترین اینترنتی و نیز تشدید فضای رقابتی سوداوری سازمان ها درگرو حفظ هرچه بیشتر مشتریان فعلی شان میباشد از این رو مسئله وفادارسازی مشتریان در کسب و کارهای الکترونیکی بسیاری از مطالعات بازاریابی و مدیریتی را به خود اختصاص داده است هدف از این پژوهش بررسی مجموعه فاکتورهایموثر بروفاداری الکترونیکی و مهمتر از آن رتبه بندی این فاکتورها براساس درجه اهمیتشان می باشد به همین منظور پس از بررسی ها و مطالعات گستردهمدلی از فاکتورهای موثر برفاداری الکترونیکی ارایه گردید. سپس جهت اطمیناناز صحت و روایی مدل پیشنهادی با استفاده ازمدل وزن دار اولویت بندی روش بردار ویژه و بهره گیری از نظرات خبرگان نسبت به تهیه چارچوبی رتبه بندی شده اقدام گردید.