سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کریم آتشگر –
رسول نورالنسا –

چکیده:

هنگامیکه فرایند در شرایط خارج از کنترل قرار می گیرد شناسایی و حذف علل انحراف با دلیل یکاقدام ضروری در بهبود فرایند محسوب می شود در فرایندهای با بیش از یک متغیر و با ساختار همبسته شناسایی عللی که موجب پدید آمدن شرایط خارج از کنترل شده اند نقش اساسی د رانجام تجزیه و تحلیل های ان فرایند ایفا می کنند در ادبیات موضوع با فرض وجود یک نوع تغییر خاص در فرایند روشهای مختلفی توسط محققین طراحی و ارائه شده است ولی واقعیت آنست که در عرصه اجرا به ندرت می توان نوع تغییر را از قبل برای فرایند پیش بینی نمود دراین مقاله بدون پیش فرش وجود نوع خاصی از تغییر برای فرایند یکمدل برمبنای شبکه عصبی معرفی می شود که علاوه بر قابلیت شناسایی شرایط خارج ازکنترل به کارشناسان هکمک م یکند تا علل انحراف را در یک فرایند دو متغیره هنگامیکه بردار میانگین تحت تاثیر هر نوع تغییر مونوتونیک قرار می گیرد را شناسایی کند.