سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر یعقوب نژاد – مربی، عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محسن آیتی – دانشیار، عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
سارا نعیمی – آموزگار دوره ابتدایی شهرستان بیرجند

چکیده:

بسیاری از معلمان با نگاه به سالهای اول معلمی خود، این واقعیت را تأیید می کنند که تجربه تدریس و کلاس داری دراین دوران، سخت ترین تجربه ای بوده که پشت سر گذاشتهاند. پژوهش های متعدد نشان می دهند مشکلی که بیش از همهبه طور مساوی از طرف معلمان تازهکار شناسایی و گزارش شده است، مربوط به تدریس و مدیریت کلاس است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و طبقه بندی نیازهای تازه معلمان در مدیریت کلاس و تدریس با استفاده از «مدل عمومی آموزش» شامل پنج مرحله تحلیل، طراحی، تهیه، اجرا و ارزشیابی است. در این پژوهش از روش تحلیلی- استنتاجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند 1. در تحلیل، شناخت ویژگی های دانش آموزان، کسب اطلاع در مورد دانش آموزان مشکل دار یا گروه های دانش آموزی ضعیف و چگونگی برخورد با تعداد زیاد دانشآموزان؛ 2. در طراحی، تسلط بر محتوای دروس، چگونگی استفاده درست و مفید از وقت کلاس، در نظر گرفتن تفاوت های دانش آموزان بایکدیگر در طراحی اهداف تدریس و چگونگی سازماندهی تجهیزات و رسانه های آموزشی؛ 3. در مرحله تهیه، کمبودتجهیزات، تدارک تجارب تدریس مناسب، ناتوانایی در استفاده از ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی، هماهنگی بامسئولین مدرسه در مسایل انضباطی دانش آموزان و فراهم کردن کمکهایی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه؛ 4. درمرحله اجرا کاربرد روشها و فنون تدریس متنوع، کم بودن وقت، داشتن وظایف متنوع و متکثر و واگذاری وظایفچالش برانگیز به معلم و 5. در مرحله ارزشیابی، شیوه استفاده از نتایج ارزشیابی، گسترش یادگیری به پس از کلاس درسو دادن تمرین مناسب به دانشآموزان از مهم ترین نیازهای معلمان تازه کار برای مدیریت کلاس هستند.