سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صابر خسروی – دانشگاه علم و فرهنگ – گروه مهندسی صنایع
مهدی علاء الدینی – دانشگاه علم و فرهنگ – گروه مهندسی صنایع
مینا متقی نسب – دانشجوی کارشناسی رشته آمار

چکیده:

امروزه یکی از شاخص های عمده برای ارزیابی هر جامعه ای میزان رشد سطح علمی ان است . در این زمینه دانشگاهها یکی از کلیدی ترین سازمانهایی هستند که دولت باید برای ارتقای کیفی آنها سرمایه گذاری نماید. لذا نظام آموزش ییه عنوان نقطه تمرکز برای ارتقاء سطح کیفی دانشگاهها از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که فرآیند آموزش یک فراینند ویژه است ( بدین معنا که فرد با فراغت از تحصیل در صورتی که آموزش مناسبی ندیده باشد دیگر توانایی بازگشت و آموزش مجدد را نخواهد داشت) بنابراین طراحی و کنترل قیق آنها بسیار مهم و ضروری است. با توجه به آنکه گام اول برای کنترل و ارزیابی هر فرآیندی تعیین شاخص های مطلوب ورودی آن فرآینداست لذا د وهله اول برای کنترل و ارزیابی نظام آموزشی بایدب ه تعریف دانشجوی شایسته ورودی به دانشگاه ( به عنوان ورودی فرآیند) پرداخت و سپس با شناسایی عوامل موثر بر درونداد فرآیند مذکور ، سعی بر بهبود آن نمود. هدف این پژوهش تدویت مدل پویای یک الوی شایستگی برای دانشجویان ورودی به دانشگاه است. در این مقاله ابتدا با مرور ادبیات شایستگی و سپس بررسی و تجمیع تلاشهای دیگر محققان در این زمینه ، تعریف اولیه از شایستگی دانشجویان به هنگام ورود به دانشگاه را مطرح کرده و سپس با اسستفاده از رویکرد پویایی سیستم با مدنظر قراردادن شاخص های بدست آمده به عنوان فرضیات پویایی با رسم مدل علی حلقوی شایستگی دانشجویان ، مدل پویایی شایستگی های آموزشی یک دانشجوی شایسته ورودی به دانشگاه را طراحی کرده و عوامل موثر بر شاخص ها و ارتباط بین عوامل را مورد بررسی قرار دادیم. و بر این اساس شایستگی محوری دانشجویان و چرخه اصلی برای ارتقاء آن را مورد بررسی قرار دادیم.