سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
قربانعلی نعمت زاده – استاددانشگاه علوم کشاورزی ساری
علی دهستانی – هیئت علمی پژوهشکده ژ«تیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ساری
مصطفی مدرسی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات

چکیده:

تنشهای محیطی ازجمله شوری با افزایش تولید انواع اکسیژن فعال ROS به بیومولکول های حیاتی سلول اسیب وارد کرده و درنههایت متابولیسم سلولرامختل می نمایند چرخه اسکوربات گلوتاتیون و آنزیم اسکوربات پراکسیداز نقش مهمی درتجزیه برخی ترکیبات ROS تولید شده درسلولهای گیاهی ایفا می کند لذا جهت تکثیر و مطالعه ژن آسکوربات پراکسیداز پراکسیزومی درگیاه هالوفیت تک لپه آلروپوس لیتورالیس ساخت CDNA و سپس PCR با استفاده از پرایمرهای همولوگ با این ژن که قبلا درسایر گیاهان توالی یابی شده بودند انجام شد و قطعه تکثیر شده با استفاده از کیت Ins TA cloning kit-k -fermentase) درباکتری E.coli(DH )کلون شد پلاسمیدهای نوترکیب از باکتریهای E.coli ترانسفرم شده استخراج و دردو جهت توالی یابی شدند مقایسه این توالی با سایر توالی های ثبت شده دربانک ژن نشان داد که قطعه ی کلون شده مربوط به ژن سنتز کننده انزیم اسکوربات پراکسیداز پراکسیومی می باشد.