سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر عبداله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان
ابراهیم پناهی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امی
محمدجواد آخوندی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان

چکیده:

مطالعات ویژگیشناختی از جمله مهمترین مراحل انجام یک پروژه امکانسنجی فرآوری مواد معدنی است. در این مقاله به مطالعه شناسایی کانسنگ منگنز ونارج قم با هدف تولید کنسانتره منگنزقابل استفاده برای تولید فرومنگنز پرداخته شده است. آنالیزهای ابعادی، کانیشناسی (میکروسکپی و پراش پرتوX عنصری و درجه آزادی بر روی این کانسنگ انجام شده است. مطابق این آنالیزها، کانی سیلیکاته براونیت ( 24 %) اصلیترین کانه منگنز و هماتیت ( 25 %)، کلسیت %21 ) و سیلیس ( 14 %) عمدهترین کانیهای گانگ کانسنگ منگنز ونارج هستند. این نوشته،ضمن ) گزارش و بحث در مورد نتایج، به ارتباط آن با روشهای کانهآرایی قابل استفاده در پرعیارسازیکانسنگ منگنز پرداخته است. درنهایت فرآیند کانهآرایی شامل طبقهبندی ابعادی، سپس جدایش ثقلی بخش درشتتر از 2 میلیمتر با جیگ و ریزتر از آن با میز لرزان توصیه شده است. برای افزایشنسبت منگنز به آهن در کنسانتره درشت دانه روش تشویه کاهشی یا جدایش مغناطیسی خشک شدت بالا و در کنسانتره ریز دانه جدایش مغناطیسی تر شدت بالا یا فلوتاسیون هماتیت پیشنهاد شده است. پیشبینی میشود جدایش هماتیت از براونیت به علت نوع درگیری، نزدیکی چگالی و نزدیکی خواص مغناطیسی عمدهترین مشکل مرحله فرآوری باشد