سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی محمد طهماسبی بیرگانی – دبیر کمیته فنی دفتر تثبیت شن و بیابانزدائی سازمان جنگلها،مراتع و آبخی
فرهاد سرداری – رئیس گروه مطالعات دفتر تثبیت شن و بیابانزدائی سازمان جنگلها،مراتع و آ
محمد جاریانی – کارشناس شورایعالی جنگل،مرتع و خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ک
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

طرح شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی از اوایل سال 1379 با تشکیل یک تیم مطالعاتی از اساتید محققین و کارشناسایان دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی و کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی استانهای بیابانی کشور در دستور کار این دفتر قرارگرفت این طرح مبتنی بر روش منشا یابی تپه های ماسه ای درایران اختصاصی – احمدی است که مناطق برداشت O، حمل T، و رسوبگذاری S تپه های ماسه ای را مورد شناسایی قرار داده و با بکارگیری شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، آن بخش از این مناطق را که به تاسیسات زیستی و اقتصادی خسارت وارد می نماید تعیین و از آنها تحت عنوان کانونهای بحرانی فرسایش بادی نام برده می شود این کانونها ی بحرانی با در نظر گرفتن شاخصهای مورد نظر به شدتهای زیاد C1، متوسط C2 و کم C3 طبقه بندی می شود باعنایت به اینکه شرایط اکولوژیکی وادافیکی منطقه برداشت به گونه ای است که امکان موفقیت فعالیت های بیولوژیکی بیابان زایی با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر فراهم می گردد. بنابراین با توجه به طرح شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی با انجام فعالیتهای اجرایی در مناطق برداشت و حمل ماسه در دستور کار ادارات کل منابع طبیعی استانهای بیابانی قرار گیرد.