سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه جعفری پاریزی – دانشگاه اصفهان
سعید افشارزاده – دانشگاه اصفهان
حمیدرضا عکافی – دانشگاه آزاد فلاورجان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی جوامع اکولوژیکی درمنه زارهای aucheriartemisia Boiss منطقه اشن اصفهان و چگونگی ارتباط این جوامع با عوامل محیطی و خاک می باشد برای این منظور اندازه پلات های نمونه بردداری با روش سطح حداقل 16متر و تعدادپلاتها باتوجه به تغییرات وضعیت رویشگاه 21 عدد تعیین گردید گیاهان جمع آوری شده ازمنطقه شناسایی گردید و سپس گروه های اصلی گیاهی با استفاده ازTWINSPAN تعیین شد درنهایت با استفاده از آنالیز PCA ارتباط این جوامع و عوامل ارتفاع هدایت الکتریکی شوری و اسیدیته خاک بررسی گردید دراین تحقیق ازنرم افزار PC-ord استفاده گردید نتایج نشان داد که 3 گروه اصلی دراین منطقه وجود دارد و بیش ترین میزان پوشش گیاهی مربوط به گونه درمنه کوهی artemisia aucheri می باشدو از بین عوامل محیط یعامل ارتفاع درپراکنش پوش ش گیاهی از سایر عوامل تاثیر گذار تر بوده که این نتیجه با توجه به کوهستانی بودن منطقه منطقی به نظر می رسد.