سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هادی ویسی – استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:

جهانی شدن مهمترین گفتمان غالب در عصر حاضر است. یکی از مهمترین نشانه های جهانی شدن،شهرهای جهانی یا جهان شهرها است. شهرهای جهانی/جهان شهرها به گونه ای از شهرهای گفته می شودکه کارکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراملی دارند و بر اساس شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات وشبکه حمل و نقل به ارائه خدمات جهانی می پردازد. این شهرها، مقر شرکتهای چند ملیتی و نهادهایبین المللی هستند و به تعبیری آنها را مرکز فرماندهی جهانی می دانند. مدافعان شهرهای جهانی نظریاتخود را بر مبنای افول حکومت ملی، غیر سرزمین شدن و کاهش هژمون کشور مرکزی یا حکومت محوری در ساختار ژئوپلیتیک جهانی ارائه کرده اند و از «روابط بین الشهری» به جای «روابط بین الدولی» سخن می گویند. این پژوهش با رویکردی استنادی و انتقادی، مفهوم و نظریه شهرهای جهانی را بررسی کرده است. داده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. نتایج تحقیقنشان می دهد نظریه شهرهای جهانی به لحاظ روش انجام تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه برای رتبهبندی شهرهای جهانی/جهان شهرها و به لحاظ تبیین و تعمیم واقعیتهای جهانی، کاستیها و نارسائیهایزیادی دارد. نظریه شهرهای جهانی بیش از آنکه واقعیتهای جهان حاضر را تبیین کند سعی کرده استجهان را به سمت آنچه که از شهرهای جهانی می خواهد سوق دهد.