سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالرضاض باقری بنجار – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گروه جامعه شناسی
ابراهیم سپهوند – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد

چکیده:

شهروندی از مهمترین ایده های اجتماعی محسوب می شود که از گذشته مورد توجه بوده است اما در دورانمعاصر از اهمیت زیادی برخوردار شده است.شهروندی به عضویت سیاسی و اجتماعی افراد یک جامعه گفته می شود که رابطه متقابل بین فرد، دولت ونهادهای مختلف در قالب یک سری از حقوق و مسئولیت های متقابل را در برمی گیرد. لذا در هر جامعه ایشهروندان باید از حقوق و وظایف مسئولیت های تعیین شده مربوط به خود آگاه باشند. در راستا ی تحققاین امر رسانه ها به ویژه ررادیو و تلویزیون می تواند با اجرای برنامه های متنوع و متعدد ضمن آگاهی بخشیبه افراد جامعه را داشته و در راستای تحقق آن فعالیت نماید و زمینه و بستر لازم را برای تحقق حقوقشهروندی در جامعه فراهم نمایند.این مقاله با استناد به داده های پژوهشی به رابطه استفاده از رسانه (به ویژه رادیو و تلویزیون) با میزان آگاهیاز حقوق شهروندی می پردازد.روش مطالعه پیمایش بوده که نمونه 382 نفری از بین مردم خرم آباد مورد ازمون قرار گرفته اند. براساسنتایج میزان استفاده از رسانه و آگاهی از حقوق شهروند در بین مردم یکسان نبوده است. میان استفاده ازرسانه ها بیشترین میزان متعلق به تلویزیون و کمترین میزان متعلق به ماهواره می باشد و در میان ابعاد حقوقشهروندی بیشترین مزان آگاهی حقوق مدنی و کمترین آن مربوط به حقوق سیاسی بوده است و همچنینبین استفاده از رسانه (رادیو و تلویزیون) با میان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود داشته است.