سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محسن عزیز زاده طسوج – مهندس و دانشجوی فوق لیسانس، جغرافیای سیاسی

چکیده:

با توجه به اهداف توسعه ای نهادهای مدیریت شهری جهت نوآوری و شکوفایی در عرصه خدمات رسانی بهشهروندان، انجام مطالعات راهبردی و شناسایی زمینه ها و چالش های توسعه خدمات الکترونیک شهری در سطحمناطق شهری امری ضروری می نماید. لذا در این ارتباط و در نخستین گام، پژوهشی نظری با هدف تبیین مزایا ونقش خدمات رسانی الکترونیک در توسعه ابعاد خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری، صورت گرفته است. سپس باتأکید بر نقش شهر الکترونیکی و بررسی و تحلیل شرایط موجود، زمینه ها و چالش های متقابل، در حوزه زیرساختار«سیاسی و اجتماعی و فرهنگی» مورد تحلیل و شناسایی قرار گرفته اند. در این پژوهش، ابتدا در مقدمه ای به تشریح ابعاد مسأله و بیان ضرورت های موجود پرداخته و پس از مرور اجمالی مبانی نظری خدمات الکترونیک شهری،چهارچوب علمی تحقیق، تشریح شده است. پس از آن ضمن تحلیل و ارائه یافته های پژوهش، اقدامات و راهکارهاییپبشنهادی نیز جهت استفاده از پشتوانه های موجود و عبور از چالش های فرا روی توسعه خدمات الکترونیک ، در قالب تدابیر «مدیریتی- ساختاری»، «اجرایی- اقتصادی» و «پژوهشی- آموزشی» ارائه شده اند.