سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل صوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
کرامت الله زیاری – استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محسن احدنژاد روشنی – دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
محسن زمانی – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

چکیده:

طی تاریخ بشر همواره بین قدرت و ثروت حکومت ها و تأمین امنیت ، بهداشت و سایر نیاز های عمومی شهر وندان یک ارتباط مستقیم وجود داشته است . این امر در دوره معاصر نیز به قوت پابرجاست و مقایسه ای کوچک بین میزان برخورداری ساکنین شهر های جهان اول و چهان سوم از خدمات عمومی این موضوع را تأیید می کند.در اروپا متأثر از جریان انقلاب صنعتی شاهد یک انقلاب شهری هستیم که آثار خود را مثل رفاه بیشتر صاحبان صنایع، تقسیم کار جدید، پیدایش گارگران صنعتی و ایجاد شهرک های خوابگاهی را به همراه داشت که این شرایط نظریاتی اصلاحی مثل باغشهر ها ، شهر سالم ، توسعه پایدار و تغییر نگرش به محیط زیست را درپی داشت .پروژه شهر سالم نیز در این زمینه از طرف سازمان جهانی بهداشت با هدف ارتقای بهداشت جهانی ارائه شد در این تحقیق ضمن بررسی کامل پیشینه شهر سالم سعی شده تا علل ناکامی آن در ایران را به همراه راه حلی مناسب بررسی کند که در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای و نمونه های اجرایی پروژه در کشورهای مختلف چنین نتیجه می شود که در بیشتر کشورهای جهان سوم بویژه ایران برخلاف اروپا نتوانسته به اهداف خود برسد و دلیل آن تقلید صرف و عدم بومی سازی طرح با شرایط محلی و سرزمینی است لذا پیشنهاد می شود که ابتدا طرح های هدف به طور کامل بررسی شده و بعد ازتطبیق آن با وضعیت موجود اجرا شود.