سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حیدر لطفی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

از اساسی ترین و مهترین نیاز افراد هر جامعه احساس امنیت می باشد . این مسأله برای تمامی افراد یک کشور وبویژه برای شهرهای مرزی آن دارای اهیت بسیار زیادی است .عوامل جغرافیایی از جمله عوامل متعددی هستند کهدر برقراری امنیت اجتماعی تأثیر گذارند . اهمیت عوامل جغرافیایی در برقراری امنیت اجتماعی از آنجایی ناشی میشود که بپذیریم همه جرایم و ناامنی ها در بستر زمان و مکان مشخصی رخ می دهند . زندگی در شهرهای مرزی بهدلیل قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک دارای تفاوت بسیار زیادی با سایر شهرها می باشد . شهرهای مرزی نسبتبه شهرهای دیگر از امنیت کمتری برخوردار هستند این مناطق به دلیل همسایگی با کشورهای مجاور دارای فرهنگبسیار نزدیکی با کشورهای همجوار خود می باشند و با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده که انجامکارهای غیر قانونی همچون قاچاق کالا بر گرفته از کمبود امکانات است .لذا با توجه به این که نظم و امنیت اجتماعیبرای کلیه نظامهای سیاسی و شهروندان صرف نظر از نوع تنوع قومی و قبلیه ای مهمترین و با الویت ترین مسئله بهشمار می آید . هدف از ارائه این مقاله بررسی زندگی مرزنشینان و اهمیت ایجاد امکانات برای آنان و نقش آن در نظمو امنیت شهرهای مرزی با تأکید بر هویت سازی ملی و عدم رغبت و تمایل به کشور همجوار می باشد که بصورتتوصیفی و کتابخانه ای با برگرفتن از منابع معتبر داخلی انجام پذیرفته است .