سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلی ایزدی کیان – دکتری
محمد محجل – دکتری
سیداحمد علوی – دکتری
راضیه جعفری – کارشناسی ارشد

چکیده:

منطقه موردنظر درشمال باخترتوده نفوذی الوند دربخش شمال باختری پهنه ساختاری سنندج سیرجان قراردارد دراین منطقه سنگهای گرانیتی توسط گابرو احاطه شده و گرانیت ها به داخل هورنفلس ها و شیست های موجود نفوذکرده انددربخشهایی این گرانیت ها به صورت دایکهای قائم دیده میشوند این دایک ها کامل دگرشکل شده و میلونیتی هستند درصورتیکه هورنفلسها و شیستها به جز درمحلهای همبری دایک های دگرشکلی برشی ندارند برگوارگی میلونیتی دردایک های گرانیتی تقریبا قائم با روند شمالی جنوبی است که شیب آن به سمت باختر و یا خاور کمی درنوسان است نشانگرهای سوی برش درمقاطع میکروسکوپی و رخنمون روشن می سازد که این دایک ها درپهنه های برشی معکوس تغییر شکل یافته اند درنمودارهای پتروفابریکی نشانگر اندازه گیری محورهای کوارتز حرکت معکوس نسبت به جهت شیب برگوارگی میلونیتی دیده می شود دربخش هایی از گرانیست ها که فلسدپارهای درشت با ماکل دوقلویی وجود دارد نیز جهت یافتگی دیده می شود.