سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی میرکلا – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، گروه باستانشناسی دانشگاه غیردولتی مارلیک نوشهر
محمد قمری فتیده – معاون آموزشی موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر
مهرداد قربانی مقانکی – کارشناس ارشد باستانشناسی
حسن هاشمی زرج آباد – دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

فرهنگ چشمهعلی، مربوط به دوران انتقالی نوسنگی به مس سنگی در بخشهای مرکزی ایران دانسته میشود. عموماً معرف آن را سفال قرمز شاخصی مربوط به اوخر هزاره ششم و اوایل هزاره پنجم حدود4300-5200ق.م میدانند که از محوطههایی در شمال فلات مرکزی حوالی دشت تهران و ری که از شرق تا دشت گرگان و از غرب تا دشت قزوین کشیده شده است نگاه کنید به 041 Wong,et alدر سالهای اخیر با مطالعات انجام شده در بخشهای شرقی استان مازندران محوطههایی با سفال چشمهعلی یافتهاند نگاه کنید به 2009Konrad et al. 0442 and Vahdati Nasab که بیشتر در شهرستانهای بهشهر و نکا در دیده شدهاند. این محوطهها و حضور سفال چشمهعلی را عموماً وارداتی از سوی دشت گرگان دانستهاند و تاکنون نمود این فرهنگ پیش از تاریخی که همان سفالهای قرمز معروف چشمهعلی است در بخشهای غربیتر و محدوده استان مازندران از بهشهر به سمت غرب گزارش نشده است. نکته مهم دیگر این است که در خصوص فرهنگهای پیش از تاریخی ونحوه تطور آنها در دوران پیش از تاریخی در البرز مرکزی اطلاع چندانی در دست نیست. کاوشهای انجام شده در تپه کلارموسویکوهپر 1031 و غار راشک Vahdati Nasab et al, in press در کلاردشت اندکی از ابهامات این منطقه را مرتفع ساخته اما هنوز فرهنگ پیش از تاریخی منطقه به خصوص پیش از عصر مفرغ با ابهامات زیادی رو به رو است.