سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زکیه کاظمی حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب الله قاسمی – دکتری پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
عزیزالله طاهری – دکتری چینهشناسی و فسیلشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – دکتری پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

علیرغم کمیابی سنگهای اردوویسین در ایران، رخنمونهای قابل توجهی از آنها در شمال وشمالغرب شاهرود تحت عنوان سازندهای آبستو، ابرسج و قلی وجود دارد. این سنگها در زیر سازند عمدتاً بازالتی سلطان میدان به سن سیلورین قرار دارند. در این سنگها روانههای مختلف بازالتی وهمچنین دایکها و سیلهای بازالتی – میکروگابرویی نسبتاً فراوانی دیده میشود. مطالعات پترولوژیکی اولیه روی این سنگها حاکی از ماهیت آلکالن این سنگها و ارتباط نزدیک آنها با بازالتهای سلطان میدان است. پس میتوان گفت این سنگها حاصل اولین ماگماهای تولید شده در خلال آغاز حرکات کششی و کافتزایی پالئوتتیس در البرز شرقی هستند