سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قمری ادیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقایی نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله یک شبکه رادیوشناختی درنظر گرفته می شود که درآن دو کاربر ثانویه مجهز به چندین آنتن درحضور تعدادی کاربر اولیه و تعدادی کاربر ثانویه دیگر همگی تک آنتنه اقدام به ارسال و دریافت سیگنال می نمایند هدف بیشینه نمودن نرخقابل دستیابی و یا احتمال خطای سمبل دوکاربر ثانویه مذکور با استفاده از شکلدهی پرتوهای ارسالی و بادرنظر گرفتن قیود تداخل روی کاربران اولیه و بطور همزمان کاهش هزینه های مرتبط با دریافت درگیرنده چند آنتنه از طریق انتخاب زیرمجموعه بهینه ای از آنتنهای گیرندهاست درابتدا روابط ریاضی حاکم برسیستم مورد بررسی بدست آمده و سپس روش تکرار پذیر چدیدی برای یافتن بردار وزنی بهینه شکل دهنده پرتو و زیرمجموعه بهینه از آنتنها گیرنده براساس روشهای بهینه سازی محدب ارایه میگردد.