سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهنام دولتی – کارشناس ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
شاهین اوستان – دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
عباس صمدی – استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

پتاسیم عنصر کلیدی مهمی در تغذیه گیاهان پرتوقع مانند آفتابگردان است . لیگزارش کرده است که به ازای تولید هر تن دانه آفتابگردان مقدار 137 کیلوگرم پتاسیمK از خاک خارج می شود . با توجه به پرتوقع بودن گیاه آفتابگردان، تصور می شود که کشت مستمر این گیاه باعث تخلیه شدید پتاسیم قابل استفاده خاک شود . بنابراین در صورت عدم استفاده از کود پتاس به مرور شکلهای تثبیت شده نیز تخلیه خواهند شد و ممکن است گیاه به مصرف مقادیر متعارف این کود پاسخ نشان ندهد . گرچه شکلهای محلول و تبادلی بخش مهمی از پتاسیم قابل استفاده خاک را تشکیل می دهند ولی به نظر می رسد که مشارکت پتاسیم تثبیت شده نیز در تغذیه گیاهان پر توقع قابل ملاحظه باشد . توانایی یک خاک برای تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه از یک طرف به عامل شدت ) ) intensity و از طرف دیگر به عامل کمیت quantity بستگی دارد . تحقیقات زیادی به منظور برآورد پارامترهای روابط Q/I از ویژگیهای زود یافت خاک انجام گرفته استاین تحقیق به منظور بررسی وضعیت شکلهای مختلف پتاسیم و نیز برآورد پارامترهای کمیت به شدتQ/I در خاکهای تحت کشت آفتابگردان در منطقه خوی انجام شد .