سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهین آتشبار تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، پژوهشکده فیزیک مرکز تحقیقات فیز
علی خرمیان – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان، پژوهشکده فیزیک مرکز تحقیقات فیزیک
فاطمه هاشمی متین – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان
حمزه خانپور – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از خواص مهم چند جملهایهای ژاکوبی و با استفاده از نتایج تجربی تابع ساختار ق طبیده پروتون، توابع توزیع کوارکها را تعیین کرده و با استفاده از این توابع توزیع ، تابع ساختار xg1(x,Q)2را در فضای x و برای 2Q های متفاوت محاسبه می کنیم . نتایج ما در مورد تابع ساختار قطبیده پروتون به روش بسط چند جملهای ژاکوبی با نتایج آزمایشگاهی موجود سازگاری خوبی دارد