سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد دادستان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی و تکتونیک

چکیده:

تحقیقات زمین شناسی زیست محیطی درارتباط با تعیین وتکوین منشا ژئوژنیک و یا آنتروپوژنیک عناصر و نحوه پراکنش آنها درزمین است که کنشها و واکنشهای گوناگونی را بهدنبال دارد و براثر آن چالشهای متفاوتی را به زمین تحمیل کرده و یا از زمین متحمل شده است برای انجام مطالعات زمین شناسی زسیت محیطی و تهیه لوازم و دستگاه های قابل حمل برای اندازه گیری های صحرایی و مهمتر از همهداشتن امکانات ازمایشگاهی نوین و سرعت تجزیه نمونه ها مخصوصا اندازه گیری آلودگیها دربازه زمانی کم ازعوامل تاثیر درکیفیت کار اطمینان به نتایج آنها و انتشاریافته ها است این کارمستلزم ایجاد کارگروهی ازافرادبا تخصصهای ویژه برای بررسی های همه جانبه Multidisciplinary زیست محیطی با یکهدف مشترک و مشخص است بطور کلی دردانش زمین شناسی زیست محیطی آلاینده ها به دو دسته ژئوژنیک و انتروپوژنیک تقسیم میشوند آلودگیهای ناشی ازفعالیت های انسانی مانند فعالیت های صنعتی معدنی و کشاورزی که بدون رعایت اصول زیست محیطی وارد چرخه بوم سامانه ها میشوند دردسته آلودگیهای انسان زاد قرارمیگیرند.