سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حاتم سنجابی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی
مرجان بهزادفر – دکترای مدیریت آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور همدان

چکیده:

توجه به مفهوم خلاقیت به مثابه یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی انسان مطرح است و عبارت است از توانایی هایذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. تحقیق در این زمینه خلاقیت و شیوه های پرورش آن یکی از موضوعات مهممورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی در قرن حاضر بوده است. به طور کلی امروزه همه ی مدارس وظیفه دارند به پرورشدانش آموزان خود در همه ی زمینه ها و به صورتی همه جانبه بپردازند. و با ایجاد موقعیت های مناسب یادگیری و بااستفاده از شیوه های مناسب آموزش، زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان فراهم می آورند.برای نیل به این مهم، هدف های آموزشی یک جامعه باید حامل پیام های خلاق باشد.در مقاله ی حاضر ضمن بیان تعابیری از مفهوم خلاقیت و نحوه ی شناسایی افراد خلاق، موانع رشد و شیوه های کاربردیدر پرورش خلاقیت نیز مورد بررسی قرار می گیرد.