سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اقبال زارعی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

این پژوهش به منظور رابطه ی ساده و چندگانه ی صبر و سرسختی با سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان انجام گردید. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی دختر و پسر از 4 دانشکده علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی بوده است. که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق از 3 پرسشنامه صبر، سرسختی روان شناختی و سلامت روان (SCL-25) استفاده شد، پرسشنامه های مذکور از پایایی و روایی قابل قبول بالا برخوردار بودند. از روش های آماری همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیریه جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که رابطه ی معناداری بین صبر، سرسختی روان شناختی و سلامت روان و مؤلفه های آن ها با P<0/001 وجود دارد. علاوه بر آن جهت تعیین سهم صبر و سرسختی روان شناختی بر سلامت روان از رگرسیون چند متغیری استفاده شد که نتایج حاصل نشان داد این دو متغیر 0/186 از واریانس سلامت روان را تبیین می کنند. بنابراین صبر و سرسختی روان شناختی فرد را در مقابل تأثیرات سوء فشار روانی محافظت می کند.