سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ماشاله دانشور – استادیار گروه زراعت دانشگاه لرستان، مسئول مکاتبه مقاله
سیدمحمدعلی مدرس ثانوی – استاد گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس، تهران
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس، تهران
امیرحسین شیرانی راد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال- کرج

چکیده:

منظور بررسی اثر آبیاری و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرمآباد در دو سال زراعی 85-84 و 86-85 انجام شد. فاکتور کرت اصلی شامل آبیاری در 4 سطح60 I و 150 I120, I90, I میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاسA و فاکتورهای کرت فرعی به صورت فاکتوریل شامل کود نیتروژن در 4 سطح0 N و 210 N140,N70,N کیلوگرم در هکتار و رقم در دو سطح به نامهای زرفام V2 SLMO 46 V1 بودند. طبق نتایج تجزیه مرکب، رقم زرفام به دلیل داشتن عملکرد دانه بیشتر در سطوح محدودیت آب (به ویژهI150 و زودرسی نسبی، ظاهراً تحمل بیشتری به خشکی دارا بودتیمارI120N70V1 به دلیل کاهش مصرف آب و کود در مزرعه و داشتن عملکرد دانه بالا، در شرایط محیطی منطقه توصیه میگردد.به طور کلی اثر متقابل آبیاری در نیتروژن، نشان داد که با مصرف آب بیشتر (تیمار 60I و کود نیتروژنN70 تا N210 شاخص برداشت نیتروژن دانهNHI) کاهش معنیدار پیدا کرد ولی با کاهش مقدار آب مصرفی (در تیمارهای کمبود آب I90 تا I150 و کاهش مقدار نیتروژن مصرفی از N70 تا N0 NHI افزایش معنیدار پیدا کرد