سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا دانشی – دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
خداداد سالاری – عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی صله رحم از دیدگاه اسلام و پیامدهای تربیتی ان است . روش پژوهش در این تحقیقبررسی پیشینه های موجود در متون اسلامی و با استفاده از استقصای کلمات و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیلمحتوا بوده است . برای بررسی تحقیقات در این زمینه از روش بررسی تحلیلی پیشینه های موجود روانشناسی بهاقتضااستفاده شده است . در بررسی متون حدیث اسلامی نیز نشان می دهد نوع خاصی از این ارتباطات تحت عنوانصله رحم مورد تأیید خاصی قرار گرفته است و به نقش آن در سلامت روانی افراد پرداخته شده است . در احادیثاسلامی فواید بسیاری برای صله رحم ذکر شده است که از آن جمله یادگیری رفتارهای شایسته، رشد روحیه حمایتاجتماعی و تعاون، افزایش عواطف انسانی، کمک به سلامت روانی ارحام و ارتقای سطح امید به زندگی، و طولانیشدن عمر، زیاد شدن روزی، دفع شدن بلا و پاکیزه شدن اعمال و رشد معنوی است . تحقیقات روا ن شناسی علمینشان داده است که ارتباط رضایت بخش و یادآوری دوستان و خویشاوندان علاوه بر فواید معنوی و روحا نی، که ازآن جمله می توان دستیابی به منبع حمایت اجتماعی، یادگیری مهارت های اجتما عی از طریق یادگیری مشاهدهای و پرداختن به ارتباطات مناسب، خود نظم دهی رفتارها در خلال ارتباط صحیح با دیگران را برشمرد.