سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حلیم بردی حق نیا – کارشناسی ارشد فلسفه آموزش و پرورش مدرس دانشگاه پیام نور بندر ترکمن

چکیده:

یکی از آموزه های مهم سبک زندگی اسلامی، صله رحم است . نقش بسزایی در ایجادهمبستگی و تحکیم تعاملات و پیوند ، میان اعضای شبکه خویشاوندی و اجتماعی دارد . هدف این پژوهش تبیین وجوهی از ملزومات صله رحم و تاثیرات آن در سبک زندگی افراد می باشد . برای دست یابی به این مهم، ضمن اشاره به مفهوم صله رحم ، سبک زندگیف ارتباط سبک زندگی و صله رحم، اهمیت و ضرورت، و شیوه های آن و آثار و پی آمدهای برقراری و قطع صله رحم پرداخته شده است . روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت دست یابی به اهداف پژوهش ، دو نوع منابع مورد استفاده قرار گرفت، الف- یکی ، تحلیل محتوای متون اسلامی مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع و با شیوه کیفی به دیگری از متون و تحقیقات روان شناسی نتایج پژوهش بیانگر آن است که یکی از مهمترین مولفه هایی که می توان آموزه ها و ارزش های سبک زندگی نبوی را در درون افراد نهادینه کرد و به جامعه رسوح داد « صله رحم » است . صله رحمی که در آن روابط عاطفی پویا و متعالی بین فرد و ارحام برقرار بوده و سرشار از جاذبه الهی ، یعنی مودت، مخبت ، رحمت، شفقت ، همیار و آرامش روانی است .