سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد کیانی – دانشجوی کار شناسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

شرکتهای تعاونی از مشارکت افراد هم صنف با هدف جلوگیری از کارفرمایی مطلق دولت، اشغال زایی، پیشگیری از انحصار و احتکار و تورم و… تشکیل می شوند. علی رغم اهمیت و جایگاه مهم تعاونیها در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، نتایج بررسی ها نشان می دهد بخش عمده ای از تعاونیهای تشکیل شده غیر فعال بوده و در رسیدن به اهداف تعیین شده از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. به نظر می رسد اعضای این تعاونیها نیاز به پشتیبانی و توانمندسازی دارند . هدف این مقاله بررسی ضرورت تقویت کارآفرینی تعاونیهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای در این راستا بود. برای رسیدن به این هدف از روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از پایگاههای آنلاین، آفلاین و منابع مکتوب استفاده شد . نتایج نشان داد که آموزش های کارآفرینانه به اعضای تعاونی ها موجب افزایش خلاقیت و نوآوری و مخاطره پذیری انه ا می شود. این آموزشها همچنین موجب موفقیت و افزایش کارایی تعاونی های کشاورزی نیز می گردند.همچنین افزایش اعتماد به نفس اعضا از دیگر نتایج حاصل از این آموزش ها می باشد.همچنین مشخص شد که این آموزشها موجب افزایش خلاقیت ذهنی و جامعه گرایی اعضای تعاونی ها می شوند.از دیگر نتایج حاصل از آموزش های کارآفرینانه بر اعضای تعاونی ها می توان از افزایش شهامت وامیدواری اعضای تعاونیها نام برد