سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه در پرتو رویکردهای سیستمی راهبردی مشارکتی تکثرگرا و شبکه از ترویج کشاورزی انتظار میرود تا در نقش هدایتگر تسهیلگر و هماهنگ ساز مجموعه کنشگران و کارگزاران عرصه توسعه پایدار کشاورزی ایفای نقش نماید برای این منظور نیاز است کارگزاران ترویج به دانش مهارت ها و دیدگاه های جدید در حوزه روش شناسی مدیریت و برنامه ریزی و سیاستگذاری مجهز شوند دراین بین روشهای متعارف سیاستگذاری از توانایی لازم برای ترسیم راهبردهای توسعه پایدار کشاورزی برخوردار نیستند با توجه به تطور سیستمی نظام توسعه کشاورزی از جنله مولفه شاکله و پیوندهای مربوطه از یک سو و محیط متلاطم اقتصادی اجتماعی فناوری و نهادی محاط در سطوح ملی و بین المللی از سوی دیگر برنامهر یزی راهبردی آینده نگر برای ترسیم چشم انداز مشترک کنشگری کارگزاران توسعه کشاورزی ضروری می نماید. طرح وبسط روش شناسانه و کاربردی آینده نگاری به عنوان یک گزیدار موثر در حوزه سیاستگذاری فرصت سودمندی را فراروی کارگزاران امر قرار داده است آینده نگاری روشی برخاسته از پیش بینی است که درطول سالهای مختلف گسترش یافته و باردیگر حوزه ها از جمله برنامه ریزی استراتژیک و سیاستگذاری پیوند خورده است.